"VEĽKONOČNÁ SÚŤAŽ" na FB

Pravidlá a podmienky súťaže „VEĽKONOČNÁ SÚŤAŽ“ na facebooku

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Usporiadateľ súťaže:

PS TRADE, s. r. o.

so sídlom Pribinova 25

811 09 Bratislava

IČO: 35 815 663

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 24466/B,

DIČ: 2021583124, IČ DPH: SK2021583124

ďalej len „usporiadateľ súťaže“

1.2. Názov súťaže: „VEĽKONOČNÁ SÚŤAŽ“

1.3. Miesto priebehu súťaže: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete facebook (ďalej len „miesto konania súťaže“).

1.4. Spracovateľ osobných údajov: PS TRADE, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 815 663, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 24466/B,

DIČ: 2021583124, IČ DPH: SK2021583124

1.5. Trvanie súťaže: Súťaž prebieha v čase od 25.03.2018 do 08.04.2018 do 00:00 hod.

1.6. Víťaz súťaže: Účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu

2.2 týchto pravidiel a bude zdieľať príspevok zo strany organizátora na Facebooku, ktorý bude označený ako súťažný.

1.7. Dôležité informácie: Začiatok a koniec súťaže, termín zverejnenia výhercu, meno výhercu a pod. oznámi Usporiadateľ na svojej oficiálnej stránke www.novehracky.sk.

1.8. Z účasti v súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora.

1.9. Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená s Facebookom a Facebook za ňu neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaže poskytuje Usporiadateľ súťaže.

II. Zameranie súťaže a účastníci

2.1. Súťaží sa o nepeňažnú výhru - hračku – AUTOROBOTA – KOMÉTU alebo CHODIACEHO KONÍKA ŤAHAJÚCEHO PRINCEZNÚ

 z e-shopu www.novehracky.sk v hodnote do 55 EUR s DPH.

Z konečného počtu súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže, určí Usporiadateľ víťaza.

2.2. Za prihlášku do súťaže je považované splnenie nasledujúcich podmienok:

  1. zúčastniť sa môže FO, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook a
  2. stane sa fanúšikom (označí „Páči sa mi to „ alebo „Like“) stránky organizátora na Facebooku a
  3. zdieľa príspevok s heslom „VEĽKONOČNÁ SÚŤAŽ“ na facebooku verejne a
  4. napíš do komentu SYMBOL VEĽKEJ NOCI

Okamihom, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže, vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Nepeňažná výhra je predmetom dane z príjmov a považuje sa za ostatný príjem v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená.

III. Kódex účastníka súťaže

3.1. Organizátor si vyhradzuje právo ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže vyradiť v prípade, ak by súťažiaci svojím konaním porušoval pravidlá súťaže alebo ak by bol z takéhoto konania dôvodne podozrivý.
3.2. Obsah súťažného príspevku môže byť ľubovoľný, no musí byť v súlade s právnymi predpismi SR a dobrými mravmi. Usporiadateľ má právo jednostranne vymazať alebo neuverejniť príspevok súťažiaceho, ktorý je v rozpore s pravidlami súťaže, právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, t. j. príspevky, ktoré majú vulgárny alebo obscénny charakter; obsahujú vyhrážky či nabádanie k násiliu; podnecujú nenávisť voči jednotlivcom alebo rasovým, náboženským, národnostným, sexuálnym a iným menšinám; obsahujú odkazy na webové stránky s nelegálnym obsahom; obsahujú reklamu či spam.

IV. Priebeh hlasovania a vyhodnotenie

4.1. Účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2.2 týchto pravidiel, bude zaradený do vyhodnotenia súťaže.
4.2. Z konečného počtu účastníkov po ukončení súťaže určí Usporiadateľ víťaza. Vyhlásenie súťaže bude dňa 09.04.2018 verejne na našej FB stránke NOVE HRACKY. Víťaz bude zverejnený aj na stránke
www.novehracky.sk. Výhercu bude usporiadateľ kontaktovať prostredníctvom správy na jeho FB účte . Na základe tejto správy je výherca povinný Usporiadateľa kontaktovať do 10 dní na e-mailovej adrese info@novehracky.sk.
4.3. Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok súťaže, výhra mu nebude priznaná. Výhry nie sú vymáhateľné a nevzniká na ne právny nárok.

4.4. Výhra bude doručená poštou/kuriérom DHL po zaslaní kontaktnej adresy výhercom. Prípadne, ak bude výherca z okolia sídla usporiadateľa, tak mu bude predaná výhra osobne.

V. Záverečné ustanovenia

5.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť alebo odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na stránke www.novehracky.sk. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
5.2. Ceny nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť ani reklamovať.
5.3. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať aj počas priebehu súťaže, ak to nie je v rozpore s právami súťažiacich.
5.4. Súťažiaci udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely organizovania súťaže, vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.

V Bratislave, dňa 23.03.2018